Mark
Fashion / Illustration

Sản phẩm đầu tay của GM greative mang tên "Gạo - Muối"
GM là gạo muối.
Đó cũng là sự mong mỏi của cả team, chỉ mong có cái ăn và có cái vị qua những sản phẩm của mình.

GM is short of " Gạo - Muối " - vietnamese language. It is tradition words. That mean as Your food and Your character.Location
VIET NAM
/
Since
2016
next project

ANAME

/

revert project

HY PROJECT